HPV 예방접종 . 선택이 아닌 필수! > 공지사항

상단이미지

HPV 예방접종 . 선택이 아닌 필수!

본문

* 지원 대상    2005.1.1 ~ 2011.12.31 출생한 여성 청소년
                  (만12세 ~ 17세까지 출생자)
                  1996.1.1 ~ 2004.12.31 출생한 저소득층 여성
                  (만18세 ~26세까지 출생자)
                * 저소득층: 기초생활보장수급자 및 차상위계층(기준중위소득 50%이하)

* 지원 내용    자궁경부암(HPV) 예방접종 2회 또는 3회 접종
                  첫 접종 연령 및 과거 접종 내용 등에 따라 접종횟수와 간격 상이

* 지원 백신    가다실 4가 (HPV4가)

* 접종 기관    지정의료기관 및 전국 보건소